Šablony II pro ZŠ a MŠ Olbramice 

 Šablony II pro ZŠ a MŠ Olbramice

Šablony pro ZŠ a MŠ Olbramice 

Projekt RESTART 

Jako škola jsme se v tomto školním roce 2014/2015 zapojili do projektu RESTART, díky němuž pedagogové školy zvyšují své kompetence v rámci informačních technologií. V měsíci listopadu jsme prezentovali naši školu na krajské konferenci. Můžete se podívat na prezentaci vytvořenou k této příležitosti smile.

Cestou-it-na-nasi-skoleweb

Umíme si hrát 

Projekt na podporu volnočasových aktivit získal podporu u nadace NROS  a přinesl škole a občanskému sdružení Slunečnice dotaci 54 000 Kč.

Keramická dílnička v prostorách sklepení 

Projekt na podporu kreativity dětí a mládeže. Získal podporu u nadace NROS a škole a občanskému sdružení Slunečnice přinesl 150 000 Kč.

Tvořivé pondělky ve školní knihovně 

Projekt na podporu počítačové gramotnosti a rozvoje dovedností. Finanční dotace pro školu a sdružení Slunečnice – 10 000 Kč.

Kreativní škola 

Projekt  na podporu  minimální  prevence.  Škola  získala  dotaci  z  Moravskoslezského kraje ve výši  30 000 Kč.

Zahrada poznání 

Získaná dotace od nadace ČEZ – 150 000 Kč. Děkujeme také všem sponzorům z řad rodičů a také děkujeme za finanční podporu obci Olbramice.

EU peníze školám 

Rekonstrukce budovy a modernizace vybavení školy v Olbramicích 

Obec Olbramice získala v roce 2010 účelovou dotaci na projekt s názvem Rekonstrukce budovy a modernizace vybavení školy v Olbramicích realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/03.00625

Prioritní osa: 4. Rozvoj venkova

Předmětem projektu je rekonstrukce půdního prostoru školy v Olbramicích včetně modernizace jejího vybavení, vytvoření prostor pro rozšíření výuky a také k smysluplnému využití volného času pro žáky školy, členy místních neziskových organizací a klubů, široké veřejnosti a dále komplexního zateplení celé budovy čímž doje ke snížení energické náročnosti.

Specifickým cílem celého projektu je rekonstrukce půdního prostor, kde budou vytvořeny podmínky pro vznik nových, moderně vybavených učeben tak, aby odpovídaly současnému vývoji a moderním výukovým metodám včetně sociálního zařízení v tomto prostoru. Záměrem obce je, aby rekonstruovaný objekt vedl k zájmu o předškolní, školní a jiné vzdělávání dětí v obci a jejím okolí.

Škole akutně chybí učebny pro výuku počítačové techniky, prostory pro rozvoj volnočasových aktivit, prostory pro družinu a zázemí pro zaměstnance školy. Tyto prostory se nacházejí ve stavu buď nulové varianty, nebo fungují v provizorních podmínkách.

Jedná se o tyto učebny:

· školní družina – nabídne žákům kvalitní realizaci volného času, vzniknou zde tzv. koutky určené k realizaci, ke stolovým hrám, ke čtení, k práci s legem, didaktický koutek

· učebna PC – vybavena 10 kvalitními počítači připojenými na internet, dataprojektorem, interaktivní tabulí doplněnou tabulí keramickou

· keramická dílna – vybavena pracovního stoly s odolným povrchem pro práci s hlínou

· dílna estetiky – prostor k rozvoji kreativních činností

· archiv dokumentů – splní požadavky dle archivního zákona

· sborovna – poskytne pedagogům kvalitní prostor pro přípravu výuku a sociální zázemí

Plánovaný finanční rámec projektu

Předpokládané celkové výdaje 9.730.000Kč

Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje 9.730.000Kč, z toho neinvestiční výdaje

1.139.798Kč.

Z toho:

1. dotace z rozpočtu Regionální rady = 9.000.250Kč

2. spolufinancování příjemcem (z rozpočtu obce) – národní veřejné zdroje = 729.750Kč